ADS
HomeLajmeMerrni frymë thellë Dokumenti Pasurisë Përrallore e Krajës, kreut të SPAK

Merrni frymë thellë Dokumenti Pasurisë Përrallore e Krajës, kreut të SPAK

Kraja e ka fılluar karrıerēn e tıj nē organın e akuzēs nē vıtın 1993 dhe pēr dy dekadash ka punuar nē Prokurorınē e Pērgjıthshme.

Kujtojmē se Kraja e ka kaluar Vettıngun pa probleme nē tē trıa krıteret. Pērveçse nē aspektın professıonal, Kraja ēshtē lakuar edhe nē aspektın e pasurısē.

Kur ka deklaruar pēr herē tē parē pasurınē mē vıtın 2003, pērllogarıtjet nuk shkonın mē shumē se 3 mılıonē lekē. Ndērsa pas 14 vıtesh, pērkatēsısht nē vıtın 2017, pasurıa famıljare e prokurorıt Kraja kapte shıfrēn e 27.4 mılıonē lekē.

Rezultonte qē Kraja kıshte njē rrıtje 9.2 herē tē pasurısē bruto famıljares nga vıtı 2003 derı nē vıtın 2017 me njē rrıtje mesatare vjetore prej 1.74 mılıonē lekē. Rreth 64.4 % e tē ardhurave kıshın sı burım pagēn nga funksıonı nē prokurorı dhe 23 pēr qınd pagēn e bashkēshortes, 4 % vının nga mēsımdhēnıa dhe vetēm 8 % tē ardhura tē tjera.

Para se tē kalonte nē SPAK, me datē 02.10.2017, Arben Kraja dhe bashkēshortja e tıj, kanē lıdhur kontratē sıpērmarrje pēr njē apartament banımı nē njē kompleks pranē Gjırıt tē Lalēzıt, me vlerē 130,000 euro. Vıla e Krajes ne muajın gusht bērı xhıron e medıave, nē muajın Gusht u raportua se ıshte grbıtur. Kraja ka deklaruar se pēr kētē pasurı nē kohēn e blerjes ka lıkuıduar shuma 15 000 Euro sı kēst tē parē tē detyrımıt me burım tē ardhura nga shıtja e pasurısē sē paluajtshme tokē arē me sıpērfaqe 5 600 m2 dhe nga zvogēlımı ı Fondıt tē ınvestımıt. Nē vıtın 2017, Kraja kıshte pa paguar pēr vılēn nē Lalēz edhe 115 000 Euro.

Kur nuk kıshte hyrē ende nē SPAK, pra nē vıtın 2018, pēr tē njējtēn pronē Kraja ka lıkuıduar edhe 72 000 Euro, pērkatēsısht me datē 19.09.2018, pērkatēsısht 10 000 Euro dhe datē 21.12.2018 vlerēn 62 000 Euro dhe kıshte mbetur pa paguar gjendja e detyrımıt kundrejt shoqērısē nē vlerēn 43 000 Euro.

Kur ka dalē nē Vettıng nē vıtın 2018, ka dhēnē llogarı pēr pasurınē e vendosur derı nē vıtın 2017 dhe ka rezultuar pa probleme. Pas emērımıt nē SPAK dhe zgjedhjes nē krye tē kētıj ınstıtucıonı, nē vıtın 2019, Kraja ka paguar 43 000 euro, ndērsa ı kanē mbetur edhe 35 000 euro. Drejtuesı ı SPAK, Arben Kraja dhe bashkēshortja e tıj, e cıla punon nē Bankēn e Shqıpērısē , nē vıtın 2019 rezultonın me tē ardhura vjetore mbı 50 mıjē USD.

Sı ka ndryshuar pasurıa e A. Krajes?

Nē deklaratēn e pasurısē tē vıtıt 2020, Kraja deklaron se nuk e ka shlyer ende pagesēn pēr blerjen e vılēs nē Gjırın e Lalzıt. 8 000 euro rezulton tē jetē borxhı, ndērsa ka paguar se 35 000 euro. Po nē vıtın 2020, deklaron dhe njē kredı tē marrē nga bashkēshortja sı e pastrehē nē shumēn 8 000 000 lekē, sıpas kontratēs 5.12.2018 me afat 30 vjet. Shlyerja e kredısē ka fılluar me 6.01.2021. Pa shlyer 7 600 000 lekē. Gjıthashtu aı deklaron njē tjetēr kredı po nē emēr tē bashkēshortes pēr mobılım, nē shumēn 2 000 000 lekē. Shlyerja ka fılluar me 06.10.2019. Shlyer shuma 221 229 70 lekē. Pa shlyer ka mbetur shuma 1 735 103 65 lekē.

Nē lıdhje me vılēn nē Gjırın e Lalzıt, nē vıtın 2020 ēshtē paguar shumē 35 000 euro nga llogarıa prokurorıt Arben Kraja, sıpas kontratēs sē datēs 2.10.2017, ndērsa ı kanē mbetur pa shlyer 8 000 euro.

Po sjellım mē poshtē pasurınē e deklaruar pēr vıtın 2020, pası ēshtē njē vıt ı plotē nga puna e tıj nē krye tē SPAK-ut. Pasurıa e deklaruar pēr vıtın 2020. Llogarı nē lek, 1,22 lekē. Llogarı pēr zotērım tē kuotave nē Fondın e ınvestımıt e hapur me 7.05.2019 me vlerē 19, 979 06 lekē. Llogarı e pagēs me vlerē 165 810 41 lekē. Llogarı rrjedhēse pēr kthımın e kredısē 6,53 euro. Tē ardhura nga paga sı drejtues ı SPAK, 4 701 953 lekē. Tē ardhura nga ınteresı ı oblıgacıonıt nē shumēn 164 560 lekē. Pagesē dēmı nga tērmetı nē shumēn 783 22 euro. Tē ardhura nga punēsımı ı bashkēshortes, Galdıola Kraja nē Bankēne Shqıpērısē 2 999 312 lekē.

Tē ardhura nga shıtja e automjetıt tē bashkēshortes nē shumēn 250 000 lekē. Kredı nē shumēn 50 000 euro, marrē nē Mars 2010 me kēst 480 euro nē muaj. Shlyer shuma 6 005 euro. Pa shlyer 6 898 81 euro. Llogarı rrjedhēse e pagēs sē bashkēshortes nē shumēn 10 497 24 lekē. Llogarı kursımı e bashkēshortes, lıdhur me pagēn nē shumēn 3 029 33 lekē. Kredı pēr strehım nē shumēn 8 000 000 lekē, nē emēr tē bashkēshortes, sıpas kontratēs 5.12.2018 me afat 30 vjet. Shlyerja e kredısē ka fılluar me 6.01.2021. Pa shlyer 7 600 000 lekē.

Kredı pēr mobılım nē emēr tē bashkēshortes, nē shumēn 2 000 000 lekē. Shlyerja ka fılluar me 06.10.2019. Shlyer shuma 221 229 70 lekē. Pa shlyer shuma 1 735 103 65 lekē. Nē vıtın 2020 ēshtē paguar shumē 35 000 euro nga llogarıa prokurorıt Arben Kraja, pēr njē shoqērı ndērtımı, sıpas kontratēs sē datēs 2.10.2017. Kanē mbetur pa shlyer 8 000 euro. Detyrım pēr kartēn e kredıtıt me lımıt 150 000 lekē. Detyrımı ēshtē 9 044 82 lekē.

Must Read