Mësuesi shqiptar çohet në komisariat, goditi me shpulla dhe e përplasi në karrige nxënësen 13-vjeçare

0
38

Prokuroria Themelore në Gjilan ka njoftuar se ka ng ritur akt akuzë ndaj një mësuesi në një shkollë fillore në Komunën e Vitisë, i cili kishte k eqtrajtuar, fr ikësuar dhe f yer rë ndë dinjitetin e një 13-vje çare, rap orton Express.

Sipas akt akuzës, i p andehuri H.R, më 01 Nëntor 2021, në një shkollë fillore në komunën e Vitisë, ka k eqpërdorur de tyrën dhe auto rizimet e tij, ashtu që derisa ishte duke u shtruar de tyrën e mësimdhënësit ka ke qtrajtuar, fr ikësuar dhe f yer rë ndë dinjitetin e të d ëmtuarës, nxënëses të moshës 13 vjeçe, në atë mënyrë që fillimisht i bë rtet me ton të lartë, ia p ërplas çantën për banke, pastaj e su lmon duke e go d itur me sh u plaka në fyt yrë dhe kur e dë mtuara dëshiron të la rgohet nga klasa, i njëjti e nd alon duke e sh tyrë me duar dhe e përpl asë në karrige.

“Me këto veprime, i pand ehuri H.R., ka kr yer v eprën e sipërshënuar p enale”, thuhet në njoftim./Gazeta Express

Njoftimi i plotë:

Prok uroria Themelore në Gjilan, Departamenti Përgjithshëm, ka ngr itur ak takuzën ku ndër të pa ndehurit H.R., për shkak të vep rës p enale ‘’Keqt rajtimi gjatë ushtrimit të de tyrës zyrtare ose autorizimeve publike’’, nga neni 195 të Kodit P enal të Republikës së Kosovës.

Sipas ak taku zës, i pa ndehuri H.R, më 01 Nëntor 2021, në një shkollë fillore në komunën e Vitisë, ka ke qpërdorur de tyrën dhe autor izimet e tij, ashtu që derisa ishte duke u shtruar de tyrën e mësi mdhënësit ka ke qtra jtuar, fri kësuar dhe f yer r ëndë dinj itetin e të dë mtuarës, nxënëses të moshës 13 vj eçe, në atë mënyrë që fillimisht i bërtet me ton të lartë, ia pë rplas ça ntën për banke, pastaj e su lmon duke e g oditur me sh uplaka në fytyrë dhe kur e dëm tuara dë shiron të larg ohet nga klasa, i njëjti e nda lon duke e sht yrë me duar dhe e pë rpl asë në kar rige.

Me këto ve prime, i pand ehuri H.R., ka kryer ve prën e sipërshënuar p enale.